Privatumo politika

VŠĮ „ONKOPSICHOLOGIJOS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO“ INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ „Onkopsichologijos ir komunikacijos centras“, juridinio asmens kodas 302592824, registracijos adresas: Trakų g. 9 / Pranciškonų g. 1, Vilnius LT-01132, buveinės adresas: Teatro g. 3-9, Vilnius, tel. +370 687 40952, el. paštas info@onkopsichologija.lt, (toliau – Onkopsichologijos ir komunikacijos centras) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Ką reiškia ši Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis Onkopsichologijos ir komunikacijos centro valdomo interneto svetainės www.onkopsichologija.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Onkopsichologijos ir komunikacijos centro socialinės žiniasklaidos paskyroje, asmenys sutikę gauti Onkopsichologijos ir komunikacijos centro rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Onkopsichologijos ir komunikacijos centro renginiuose (toliau – Klientai, Vartotojai, Naudotojai, Lankytojai), kandidatai dalyvaujantys Onkopsichologijos ir komunikacijos centro atrankose į darbo vietas.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Onkopsichologijos ir komunikacijos centro socialinių tinklų paskyroje, sutinka gauti Onkopsichologijos ir komunikacijos centro tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilanko Onkopsichologijos ir komunikacijos centro renginiuose.

Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau – Asmuo), kurie naudojasi Onkopsichologijos ir komunikacijos centro teikiamomis paslaugomis, įskaitant interneto svetainėmis. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu Onkopsichologijos ir komunikacijos centro siūlomos paslaugos.

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje Jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis svetaine, bei užsakant Interneto svetainėje teikiamas paslaugas (registracija į konsultacijas, renginius).

Privatumo politika užtikrina asmens duomenų saugumą, asmens laisves ir teises.

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Interneto svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, praradimo ir kt.

Mes patvirtiname, kad Interneto svetainių Lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės Lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto svetainėse, iš Asmens, kuris nori pasinaudoti Onkopsichologijos ir komunikacijos centro teikiamomis paslaugomis, yra reikalaujama pateikti Asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kuri apie Klientą renkama informacija, susijusi su pačiu fiziniu asmeniu, ar jo įgaliotu, jį atstovaujančiu asmenimi, tokia kaip: pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, bet kuri kontaktinė informacija tokia kaip telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir bet kokia kita Jūsų pateikta informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Visa informacija yra pateikiama Onkopsichologijos ir komunikacijos centrui vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Už klaidingos, netikslios ar melagingos informacijos pateikimą Asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai, numatyti Reglamente (ES) 2016/679, yra šie:

a) asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, arba siekiant imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį;

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.

Jūsų sutikimas, kaip teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, yra suteikiamas laisva valia, patvirtinant raštiškai, arba, įskaitant, elektroninėmis priemonėmis, arba pažymint langelį interneto svetainėje.

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

Kokius duomenis apie Jus renkame:

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Daugiau apie tai žemiau (SLAPUKAI).

Mes galime gauti informaciją apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio paslaugų pirkimo paslauga.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis, turiniu ar prisijungimu prie sistemos dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Asmens duomenų teikimas

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

  1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
  2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Onkopsichologijos ir komunikacijos centro pavedimu, nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų tvarkytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra griežtai konfidenciali.

Už asmens duomenų tvarkymą, t.y. bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokius veiksmus arba operacijas, atsakingas žmogus, kuriam Onkopsichologijos ir komunikacijos centras suteikė tokią teisę. Jūsų asmens duomenys prieinami tik šiems asmenims, kuriems galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Asmeniui sutikus, kontaktinė informacija gali būti naudojama siekiant Jums suteikti naujausią naudingą informaciją apie Onkopsichologijos ir komunikacijos centro ar jos partnerių teikiamas paslaugas, kainas, taip pat tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ir reklamos tikslais.

Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti Onkopsichologijos ir komunikacijos centro siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, rinkotyros ar reklamos tikslais. Norėdami atsisakyti visų pasiūlymų galite rašyti elektroninį laišką adresu info@onkopsichologija.lt arba skambinti, siųsti SMS bendruoju telefonu +370 687 40952 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų.

Sukaupta informacija ir duomenys yra naudojami kontaktams su Klientu; registracijai paslaugoms; elektroniniu keliu gautų užklausų ar komentarų administravimui; finansinių dokumentų paruošimui; Onkopsichologijos ir komunikacijos centro veiklos analizei ir kitais teisės aktų neuždraustais atvejais. Statistiniais tikslais naudojama tik nuasmeninta informacija, pagal kurią asmens tapatybės nustatyti negalima.

Slapukai

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šioje politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami Onkopsichologijos ir komunikacijos centro Interneto svetainėje, kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi Naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tinkinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje politikoje nustatyta tvarka.

Kas yra slapukai (angl. cookies)

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): Onkopsichologijos ir komunikacijos centras, juridinio asmens kodas 302592824, registracijos adresas: Trakų g. 9 / Pranciškonų g. 1, Vilnius LT-01132, buveinės adresas: Teatro g. 3-9, Vilnius, tel. +370 687 40952, el. paštas info@onkopsichologija.lt.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.

Baigiamosios nuostatos

Onkopsichologijos ir komunikacijos centras pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti PRIVATUMO POLITIKĄ, ir apie tokius pasikeitimus pranešti interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Iškilus bet kokiems klausimams, esant prašymams ar komentarams dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome parašyti mums registruotu laišku adresu: Onkopsichologijos ir komunikacijos centras Trakų g. 9 / Pranciškonų g. 1, Vilnius LT-01132, elektroniniu paštu: info@onkopsichologija.lt arba kreiptis telefonu +370 687 40952.

Atnaujinimo data: 2020 10 22